Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van De Ondernemers Academie

Definities

De Ondernemers Academie: rechtspersoon die workshops aanbiedt opgesplitst in: De Ondernemers Academie Amsterdam (KVK: 69302219) en De Ondernemers Academie Groningen (KVK: 68653921).

Op basis van de de trainer die de workshops volgt is De Ondernemers Academie Amsterdam (trainer Marlène Maij) of De Ondernemers Academie Groningen (trainer Maaike Siegel) de betreffende rechtspersoon

Deelnemer: een natuurlijke of rechtspersoon die zich aanmeldt om aan een workshop van De Ondernemers Academie deel te nemen

Workshop: een workshop is een eenmalige activiteit die door De Ondernemers Academie wordt gegeven

Toepassingsgebied

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten met betrekking tot workshops tussen De Ondernemers Academie en Deelnemer, ook na het beëindigen van een overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken.

Aanmelden en tot stand komen overeenkomst

Door betaling voor een workshop komt een overeenkomst tussen Deelnemer en De Ondernemers Academie tot stand. Na betaling ontvangt Deelnemer een bevestiging van de ingeplande workshop.

Uitvoering van de workshop

De Ondernemers Academie zal bij de uitvoering van alle door haar gesloten overeenkomsten naar eigen inzicht de wijze van uitvoering bepalen.

Prijzen

Bij aanmelding voor een workshop geldt de prijs zoals die door De Ondernemers Academie is geoffreerd. In de beschrijving van de workshop is opgenomen wat bij de prijs is inbegrepen. De vermeldde prijs exclusief BTW.

Verplaatsen en annuleren door De Ondernemers Academie

De Ondernemers Academie behoudt zich het recht voor om een workshop tot twee werkdagen voor aanvang ervan te verplaatsen naar een andere datum. Deelnemer wordt hiervan direct op de hoogte gesteld, inclusief de nieuwe datum van de workshop. Deelnemer heeft het alsdan recht de deelname kosteloos te annuleren.

De Ondernemers Academie behoudt zich het recht voor om tot uiterlijk vijf dagen voor aanvang van de workshop deze te annuleren. Deelnemer wordt hiervan onverwijld op de hoogte gesteld. Indien De Ondernemers Academie een workshop annuleert ontvangt Deelnemer het reeds betaalde bedrag voor de workshop volledig retour.

Annuleren door Deelnemer

Deelnemer kan na betaling van het workshopbedrag geen bedrag meer terugvorderen bij annulering.

Betalen

Direct bij aanmelding ontvangt Deelnemer een factuur voor de workshop. Dit bedrag is direct betaald bij afname van de workshop. Indien dit niet het geval is dient er binnen 14 dagen voldaan te worden, of indien de aanvang binnen deze 14 dagen valt uiterlijk 1 werkdag vóór de workshop.

Indien Deelnemer niet of niet tijdig betaalt zijn de daaruit voor De Ondernemers Academie voortvloeiende kosten voor Deelnemer. Onder deze kosten zijn begrepen alle rechtelijke en buitengerechtelijke kosten.

Indien Deelnemer niet of niet tijdig betaald zal deelname aan de workshop worden geannuleerd.

Wijzigingen in Algemene voorwaarden

Bij wijzigingen in de Algemene Voorwaarden blijven de oude voorwaarden op reeds bestaande overeenkomsten van kracht.

Aansprakelijkheid

De Ondernemers Academie zal zich inspannen de workshop naar beste inzicht en vermogen te verrichten. Deze verplichting heeft het karakter van een inspanningsverplichting, omdat geen garantie wordt gegeven met betrekking tot het resultaat van de door De Ondernemers Academie geleverde dienst.

Deelname aan een workshop gebeurt op eigen risico. De Ondernemers Academie is niet aansprakelijk voor schade, diefstal, letsel of ongeval, ontstaan voor Deelnemer, ongeacht door welke oorzaak of nalatigheid die zou zijn ontstaan. Noch enige aansprakelijkheid als gevolg van gebeurtenissen tijdens de workshop, of voortkomend uit het geleerde in de workshop. De deelnemer is volledig zelf verantwoordelijk voor hoe hij met de gekregen inhoud in de workshop aan de slag gaat.

Bij het geven van adviezen zal De Ondernemers Academie alle redelijkerwijs van haar te verwachten zorg en bekwaamheid aanwenden. De Ondernemers Academie is niet aansprakelijk voor de wijze waarop deelnemer deze opvolgt en de inzet en de gevolgen daarvan.

De Ondernemers Academie is niet aansprakelijk voor alle door deelnemer of derde(n) geleden directe of indirecte of gevolgschade die verband houdt met een tekortkoming door haar, tenzij sprake is van opzet of grove schuld.

Indien De Ondernemers Academie toch op enig moment aansprakelijk kan worden gehouden, is de aansprakelijkheid van De Ondernemers Academie uit welke hoofde dan ook, per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt) te allen tijde en in alle situaties beperkt tot het bedrag van het honorarium dat De Ondernemers Academie voor haar werkzaamheden in het kader van de betreffende opdracht van Deelnemer heeft ontvangen.

Deelnemer stelt De Ondernemers Academie van de (vermeende) schade op de hoogte binnen twee weken nadat deelnemer deelgenomen heeft aan de betreffende workshop. Indien deelnemer verzuimt de schade binnen deze periode te melden, vervalt een mogelijke aanspraak op schadevergoeding. In alle gevallen vervalt de aansprakelijkheid van De Ondernemers Academie vanaf de dag dat de workshop is beëindigd.

Klachten en Suggesties

De Ondernemers Academie stelt alles in het werk om uw workshop zo goed mogelijk te maken. Heeft u een klacht, tip of compliment? Deze horen wij graag. Deze kunt u mailen naar info@de-ondernemersacademie.nl

De Ondernemers Academie zal binnen 2 weken uw bericht inhoudelijk behandelen.

Toepasselijk recht

Op alle transacties tussen De Ondernemers Academie en deelnemer is uitsluiten het Nederlands Recht van toepassing.